logo

Galeria Schody

kropki

Galeria sztuki wspó??czesnej "Schody", mimo ??e niewielka i ukryta w jednej z licznych bram warszawskiej ulicy Nowy ??wiat, pe??na jest uroku i szczególnego klimatu.

    Program galerii obejmuje zarówno wystawy twórców cenionych ze wzgl????du na ich ugruntowan???? pozycj???? artystyczn???? i bogaty dorobek twórczy, jak równie?? pokazy zdolnych i obiecuj????cych artystów m??odego pokolenia. Naszym g??ównym zamierzeniem jest, by nasi go??cie mieli mo??liwo?????? obcowania ze sztuk???? swoich czasów, by mogli - i zarazem chcieli - odnale?????? w niej co?? dla siebie, pokocha???? j????.
   
    Pracuj????c nad charakterem galerii, zainteresowania skupiamy g??ównie na prezentowaniu i promowaniu polskiej sceny artystycznej, chocia?? w dotychczasowym dorobku zd??????y?? si???? ju?? zarysowa???? element mi????dzynarodowy w postaci wystawy "Tingatinga - wspó??czesne malarstwo Tanzanii" oraz wystaw artystów z Argentyny, Kanady,
Australii, W??och, USA, Niemiec, Czech, S??owacji. I równie?? w tym kierunku zamierzamy jak najbardziej pod??????a????, otwieraj????c publiczno?????? na nowe i ciekawe projekty wystawiennicze, polskie i zagraniczne, dotykaj????ce tego, co aktualne, tego, z czym mamy styczno??????, tego, co nas dotyczy b????d?? obchodzi.
 Bior????c pod uwag???? z??o??ony charakter sztuki wspó??czesnej staramy si????, by program galerii za t???? ró??norodno??ci???? i zmienno??ci???? pod??????a??. Jeste??my otwarci na wszelkie zró??nicowane formy twórczej aktywno??ci i artystyczne postawy twórców. Wyszukujemy i promujemy dzie??a reprezentuj????ce ciekawe poszukiwania artystyczne, realizuj????ce wizualne pi????kno i smak przy pomocy ró??nych zabiegów warsztatowych czy technicznych.

    Nawi????zali??my i kontynuujemy sta?????? wspó??prac???? z Akademi???? Sztuk Pi????knych w Warszawie.
   
    Przestrze?? naszej galerii jest otwarta na ka??d???? form???? wyrazu i ró??ne techniki artystyczne. Zamierzamy poszerza???? zakres prezentowanej sztuki poprzez realizacj???? ciekawych projektów twórców, wystaw indywidualnych, tematycznych czy grupowych.
   
    Jeste??my otwarci na klientów i kolekcjonerów sztuki. Organizowane przez nas liczne wernisa??e potwierdzaj???? nasze zaanga??owanie w promocj???? artystów, daj???? go??ciom naszej galerii mo??liwo?????? "identyfikacji" prezentowanej sztuki z jej twórc????, pozwalaj???? na osobisty kontakt z autorami.kropki